Over de vogelvereniging

Hartelijk welkom op de website van vogelvereniging "De Vogelvriend"  Sliedrecht

 

Zoekt u een leuke hobby "De Vogelvriend" is de juiste vereniging voor mensen die het

houden en kweken van kanaries, tropische vogels, Europese cultuur vogels, duiven,

parkieten en (dwerg) papegaaien als hobby hebben en daarop een verantwoorde wijze

mee om willen gaan.

 

De vogelvereniging "De Vogelvriend"  (S05) is opgericht 13 februari 1958 en is een onderafdeling

van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. ( Zuid-Holland Rayon 5)

 

Onze vogelvereniging  stelt zich o.a. ten doel:

 

De bevordering en verbetering van de vogelliefhebberij en het verzorgen en kweken van vogels.

 

Contributie per jaar  (incl. lidmaatschap van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers €22,-).

Volwassen leden                € 36,00  

Jeugdleden  6 t/m 16 jaar  € 18,00

65+ leden                          € 26,00 met ingang van 1 januari 2015 jl. geldt dit niet meer voor nieuwe                                                         of bestaande leden die 65 jaar worden en is het eveneens  € 36,00

Gastleden                          € 18,00

Donateurs                          vrijwillige bijdrage.

 

De contributie wordt bij vooruitbetaling voldaan voor het volgende verenigingsjaar.

U wordt verzocht de contributie over te maken voor het eind van het kalenderjaar.

NL09 INGB 0001539054  t.n.v. de penningmeester  "De Vogelvriend"  te Sliedrecht.

 

Opzeggen lidmaatschap: Leden kunnen per kwartaal opzeggen. De opzegging moet

ruim één week voor aanvang van het nieuwe kwartaal  schriftelijk bij  de secretaris

binnen zijn.  Wij maken uiteraard een  uitzondering  voor sterfgevallen of andere

calamiteiten.

 

Volwassen leden zijn, personen die de leeftijd van zeventien jaar hebben bereikt.

Jeugdleden zijn zij die de leeftijd van zeventien jaar nog niet hebben bereikt.

Jeugdlidmaatschap gaat automatisch over naar lidmaatschap volwassen leden na

het bereiken van de leeftijd van zeventien jaar.

Gastleden worden uitsluitend toegelaten indien zij reeds lid zijn van een andere

afdeling welke aangesloten is bij de N.B.v.V.

Donateurs zijn zij die geen lid willen worden, doch de vereniging financieel willen

steunen middels een jaarlijkse vrijwillige bijdrage.

Ere leden en leden van verdienste zijn zij die zich bijzonder verdienstelijk hebben

gemaakt jegens de vereniging.

 

Erelid van "De Vogelvriend" is de heer,

 

W. de Leeuw      

 

Lid van Verdienste van "De Vogelvriend" zijn de heren,

 

J. Groenendijk    

E. v. `t Hoen       

A. Schild